HomeΕνιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α)

Google Translation

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α)

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΘ΄, 21 Δεκεµβρίου 2013,

Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 1

Αντικείμενο του φόρου

1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόµενο έτος επιβάλλεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

στα δικαιώµατα της παραγράφου 2 του παρόντος, σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή κάθε είδους νοµικές οντότητες

την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

2. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται στα εμπράγματα  δικαιώµατα της πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της οίκησης και της επιφάνειας επί του ακινήτου. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται και στα εµπράγµατα ή ενοχικά δικαιώµατα της αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθµευσης, βοηθητικού χώρου και κολυµβητικής δεξαµενής,

που βρίσκονται σε κοινόκτητο τµήµα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθηµα των παραπάνω εµπραγµάτων δικαιωµάτων. Εξαιρετικά, επιβάλλεται και στο δικαίωµα της νοµής ή οιονεί νοµής, της κατοχής, καθώς και στη δέσµευση δικαιωµάτων επί του ακινήτου από Ο.Τ.Α. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2.

3. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται µε το άθροισµα του κύριου φόρου επί του κάθε ακινήτου και του συµπληρωµατικού φόρου επί της συνολικής αξίας των δικαιωµάτων επί των ακινήτων του υποκειµένου στο φόρο.

4. Τα δικαιώµατα επί των οποίων επιβάλλεται ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ετησίως είναι αυτά που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, ανεξάρτητα από µεταβολές που τυχόν επέρχονται κατά τη διάρκεια του έτους αυτού και ανεξάρτητα από τη µεταγραφή του τίτλου κτήσης.

5. Για τον καθορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. λαµβάνεται υπόψη η πραγµατική κατάσταση του ακινήτου. Η πραγµατική

κατάσταση του ακινήτου προκύπτει από την οριστική εγγραφή στο κτηµατολογικό γραφείο. Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης. Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης, λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία της πραγµατικής κατάστασης του ακινήτου. Αν η πραγµατική επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει αυτή που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηµατολογικό

γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην άδεια οικοδοµής ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του ακινήτου, λαµβάνεται υπόψη η πραγµατική επιφάνεια και η πραγµατική χρήση του ακινήτου.

Άρθρο 2

Υποκείµενο του φόρου

1. Υποκείµενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι κάθε πρόσωπο ή οντότητα του άρθρου 1, ανάλογα µε το δικαίωµα και το ποσοστό του, και ειδικότερα:

α) Αυτός που αποκτά δικαίωµα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία, από την ηµεροµηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου κτήσης ή από την ημερομηνία τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης µε την οποία αναγνωρίζεται δικαίωµα ή καταδικάζεται ο δικαιοπάροχος σε δήλωση βουλήσεως.

β) Ο υπερθεµατιστής, από την ηµεροµηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης.

γ) Ο κληρονόµος και ειδικότερα:

αα) Ο εκ διαθήκης κληρονόµος, εφόσον έχει δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου της φορολογίας έτους.

ββ) Ο εξ αδιαθέτου κληρονόµος, εφόσον δεν έχει δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου της φορολογίας έτους.

δ) Όποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα σε ακίνητο µε οριστικό συµβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου, εφόσον ο θάνατος επήλθε µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου της φορολογίας έτους.

2. Υποκείµενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι και:

α) Αυτός που αποκτά δικαίωµα µε προσύµφωνο αγοράς, εφόσον σε αυτό προβλέπεται η κατάρτιση της εµπράγµατης δικαιοπραξίας µε αυτοσύµβαση, µε εξαίρεση το εργολαβικό προσύµφωνο.

β) Ο δικαιούχος ακινήτου από το Δηµόσιο ή τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας ή Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Ν.Π.Δ.Δ. και για το χρονικό διάστηµα πριν από

τη σύνταξη οριστικού παραχωρητηρίου, εφόσον έχει παραλάβει το ακίνητο.

γ) Ο κηδεµόνας για τα ακίνητα σχολάζουσας κληρονοµιάς.

δ) Ο εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής κληρονοµίας για τα κληρονοµιαία ακίνητα.

ε) Ο µεσεγγυούχος ακινήτου.

στ) Ο σύνδικος της πτώχευσης.

ζ) Ο νοµέας επίδικου ακινήτου. Αν το ακίνητο εκνικηθεί µε τελεσίδικη απόφαση, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται.

η) Ο εργολάβος, για ακίνητο το οποίο, αν και συµφωνήθηκε να µεταβιβασθεί δεν έχει µεταβιβαστεί από τον γηπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα είχε υποδείξει, εφόσον έχουν παρέλθει τέσσερα

(4) έτη από την ηµεροµηνία θεώρησης από την Ελληνική Αστυνοµία της οικοδοµικής άδειας για την έναρξη των εργασιών ή έχουν εκµισθωθεί ή χρησιµοποιηθεί µε οποι-

ονδήποτε τρόπο εντός των τεσσάρων (4) αυτών ετών από τον εργολάβο.

θ) Ο κάτοχος ακινήτου που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεση του φορέα.

ι) Ο κάτοχος ακινήτου, πλην του Δηµοσίου, που ανήκει στην ΕΤΑΔ ΑΕ και στην «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», µε τη συναίνεση των ως άνω εταιρειών και ανεξαρτήτως του τρόπου περιέλευσης σε αυτόν της κατοχής του ακινήτου.

ια) Ο Ο.Τ.Α. για ακίνητο που δεσµεύει για οποιονδήποτε λόγο και για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο εκκρεµεί η καταβολή σχετικής αποζηµίωσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης.

3. Ο πλήρης κύριος υποχρεούται στην καταβολή του συνολικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βαρύνει το ακίνητο κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας του.

4. Αν συστάθηκε επικαρπία, ο συνολικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βαρύνει το ακίνητο επιµερίζεται µεταξύ του ψιλού κυρίου και του επικαρπωτή ως εξής:

α) Αν ο επικαρπωτής είναι φυσικό πρόσωπο, ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωµα αυτό ορίζεται ως ποσοστό του φόρου που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα του ακι-

νήτου, ανάλογα µε την ηλικία του επικαρπωτή ως εξής:

(αα) Στα 8/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το20ό έτος της ηλικίας του.

(ββ) Στα 7/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του.

(γγ) Στα 6/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας του.

(δδ) Στα 5/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας του.

(εε) Στα 4/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 50ό έτος της ηλικίας του.

(στστ) Στα 3/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του.

(ζζ) Στα 2/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας του.

(ηη) Στο 1/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 80ό έτος της ηλικίας του.

β) Αν ο επικαρπωτής δεν είναι φυσικό πρόσωπο, ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωµα αυτό ορίζεται στα 8/10

του φόρου που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα.

γ) Ο φόρος που αναλογεί στην ψιλή κυριότητα προκύπτει αν από το φόρο που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα αφαιρεθεί ο φόρος που αναλογεί στην επικαρπία.

5. Ο κύριος φόρος που αναλογεί στην οίκηση και στο δικαίωµα της επιφάνειας ισούται µε το φόρο που αναλογεί στην επικαρπία. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος που

αναλογεί στην πλήρη κυριότητα ισούται µε το φόρο που αναλογεί στην ψιλή κυριότητα.

6. Ο κύριος φόρος που αναλογεί στο εµπράγµατο ή ενοχικό δικαίωµα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου

2 του άρθρου 1 προκύπτει σύµφωνα µε το εµπράγµατο δικαίωµα επί του ακινήτου του οποίου αποτελεί παρακο-

λούθηµα και κατά το ποσοστό του επί αυτού.

7. Ο κύριος φόρος που αναλογεί σε ακίνητο των περιπτώσεων θ', ι' και ια' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, ισούται µε το φόρο που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα, χωρίς να οφείλεται τέτοιος φόρος από τον κύριο του ακινήτου.

8. Για την εφαρµογή του ΕΝ.ΦΙ.Α. ακίνητα που δεν ιδιοχρησιµοποιούνται από το υποκείµενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α θεωρούνται αυτά τα οποία εκµισθώνονται ή παραχωρούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτο. Τα ακίνητα που δεν

εµπίπτουν στο προηγούµενο εδάφιο θεωρούνται ιδιοχρησιµοποιούµενα.

9. Για το συµπληρωµατικό ΕΝ.Φ.Ι.Α, όπως ορίζεται µετις διατάξεις του άρθρου 5, εφαρµόζονται ανάλογα τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως και 8 του παρόντος.

Άρθρο 3

Απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

1. Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώµατα

στα ακίνητα που ανήκουν:

α) Στο Δηµόσιο, στο Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), στην Εταιρεία

των Ακινήτων του Δηµοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) και στην εταιρεία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.» µε την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 2.

β) Σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εντάσ2σονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και σε Ο.Τ.Α. και ιδιοχρησιµοποιούνται ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δηµόσιο. Οι ανώνυµες εταιρείες της Γενικής Κυβέρνησης, µε την επιφύλαξη της προηγούµενης περίπτωσης, δεν απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α..

γ) Σε ξένα κράτη, εφόσον το ακίνητο χρησιµοποιείται για την εγκατάσταση πρεσβείας ή προξενείου του ξένου

κράτους ή για την εγκατάσταση πρεσβευτή, πρόξενου και λοιπών διπλωµατικών αντιπροσώπων και πρακτόρων του ξένου κράτους, µε τον όρο της αµοιβαιότητας.

δ) Σε Ν.Π.Δ.Δ. που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και ιδιοχρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση µορφωτικού, εκπαιδευτικού,

πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικούκαι κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δηµόσιο.

ε) Σε Ν.Π.Ι.Δ. που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιοχρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση

µορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού,θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού

ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δηµόσιο.

στ) α)Σε νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες των γνωστών θρησκειών και δογµάτων κατά την παρ. 2 του

άρθρου 13 του Συντάγµατος και ιδιοχρησιµοποιούνται για την εκπλήρωση του λατρευτικού, θρησκευτικού και κοινωφελούς έργου τους.

στ) (β) Στις υποκείµενες στο ειδικό συνταγµατικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, κείµενα εντός ή εκτός αυτού.

ζ) Στα νοµικά πρόσωπα που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς διοίκησης και διαχείρισης του ν. 3647/2008

(Α΄ 37) και ιδιοχρησιµοποιούνται.

2. Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τα δικαιώµατα στα ακίνητα για τα οποία:

α) Υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Πολεοδοµικό Σχεδιασµό, ιδίως ρυµοτοµικό βάρος, ρυµοτοµική απαλλοτρίωση, δέσµευση ακινήτου για κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό ή για λόγους προστασίας µνηµείων και αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική δέσµευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής

Κυβέρνησης, αποκλειστικά κατά το µέρος για το οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση. Σε περίπτωση µερικής απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εκτός σχεδίου πόλης ή

οικισµού ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. µειώνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%). Σε περίπτωση µερικής απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εντός σχεδίου πόλης ή οικισµού, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. µειώνεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%).

β) 'Εχει διαταχθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση η αποδέσµευση από απαλλοτρίωση ή ρυµοτοµικό βάρος ή δέσµευση κάθε είδους και δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη της Διοίκησης για την ως άνω αποδέσµευση.

γ) 'Εχει εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική απόφαση ή οριστική διοικητική πράξη αποζηµίωσης για απαλλοτρίωση ή ρυµοτοµικό βάρος ή δέσµευση κάθε είδους και δεν έχει καταβληθεί η αποζηµίωση µετά από ένα (1) έτος από το έτος έκδοσης της παραπάνω απόφασης.

Οι παραπάνω απαλλαγές ή µειώσεις από τον ΕΝ.ΦΙ.Α. λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της πλήρους αποζηµίωσης σχετικά µε τα δικαιώµατα της παραγράφου

2 του άρθρου 1.

3. Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που αφορά απαλλαγές από φόρους ή τέλη, δεν εφαρµόζεται για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακίνητης Περιουσίας, µε εξαίρεση τις συµβάσεις παραχώρησης του Δηµοσίου που έχουν κυρωθεί µε νόµο µέχρι την κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου του παρόντος νόµου, εφόσον σε αυτές είχε

προβλεφθεί η πλήρης απαλλαγή από φόρους ακίνητης περιουσίας.

Άρθρο 4

Υπολογισµός του κύριου φόρου

Α. Υπολογισµός του κύριου φόρου για τα κτίσµατα

1. Ο κύριος φόρος που αναλογεί στα δικαιώµατα επί των κτισµάτων υπολογίζεται µε βάση τη γεωγραφική θέση, την επιφάνεια, τη χρήση, την παλαιότητα, τον όροφο και τον αριθµό προσόψεων του κτίσµατος.

Ειδικότερα:

α) Η γεωγραφική θέση του κτίσµατος προσδιορίζει την τιµή ζώνης, στην οποία υπάγεται αυτό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982 (Α΄ 43) και των

αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. Ανάλογα µε την τιµή ζώνης που ισχύει την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, γίνεται

κατάταξη του κτίσµατος σε αντίστοιχη φορολογική ζώνη (Φ.Ζ.).

β) Η επιφάνεια υπολογίζεται σε τετραγωνικά µέτρα.

γ) Προκειµένου για ειδικά κτίρια, η επιφάνεια αποµειώνεται µε την εφαρµογή Συντελεστή Αποµείωσης Επιφανείας (Σ.Α.Ε.). Ως ειδικά κτίρια για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου νοούνται τα κτίσµατα των περιπτώσεων δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ.1129485/479/3.12.1996 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (Β΄ 1152), µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτή.

δ) Η χρήση των χώρων του κτίσµατος διακρίνεται σε κύρια και βοηθητική. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται η διάκριση των χώρων σε κύρια και βοη-

θητική σχετικά µε την επιβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.

ε) Η παλαιότητα του κτίσµατος προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ του έτους φορολογίας και του έτους έκδοσης της νεώτερης οικοδοµικής άδειας. Αν δεν υπάρχει οικοδοµική άδεια, ως έτος έκδοσής της λαµβάνεται το έτος κατασκευής το οποίο προκύπτει από δηµόσιο έγγραφο. Αν το έτος κατασκευής δεν προκύπτει από δηµόσιο έγγραφο ή από τη δήλωση στοιχείων ακινήτων, ως έτος έκδοσης της άδειας λαµβάνεται το έτος κατά το οποίο

δηλώθηκε το κτίσµα µε την υποβολή προς τη Φορολογική Διοίκηση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

2. Για τον υπολογισµό του κύριου φόρου, µε βάση τα κριτήρια της προηγούµενης παραγράφου, καθορίζονται συντελεστές ως εξής:

3α) Βασικός Φόρος (Β.Φ.) ανά φορολογική ζώνη (Φ.Ζ.),όπως αυτή αντιστοιχεί στην τιµή ζώνης, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:

Τιµή Ζώνης Φ.Ζ. Βασικός Φόρος (Β.Φ.)

(€/µ2) (€/µ2)

0 - 500 1 2,00

501 - 750 2 2,80

751 - 1.000 3 2,90

1.001 - 1.500 4 3,70

1.501 - 2.000 5 4,50

2.001 - 2.500 6 6,00

2.501 - 3.000 7 7,60

3.001 - 3.500 8 9,20

3.501 - 4.000 9 9,50

4.001 - 4.500 10 11,10

4.501 - 5.000 11 11,30

5.001+ 12 13,00

Κτίσµατα εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού, για τα οποία δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης, καθώς και τα

ειδικά κτίρια της υποπαραγράφου γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εντάσσονται στην κατώτερη τιµή ζώνης της Δηµοτικής Ενότητας στην οποία βρίσκονται.

Αν δεν έχουν καθοριστεί τιµές ζώνης στη Δηµοτική Ενότητα, εντάσσονται στην κατώτερη τιµή ζώνης του οικείου Δήµου και, αν δεν έχουν καθοριστεί τιµές ζώνης στο Δήµο, εντάσσονται στην κατώτερη τιµή ζώνης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

β) Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσµατος (Σ.Π.Κ.), σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:

Παλαιότητα Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσµατος

(Σ.Π.Κ.)

26 έτη και άνω 1,00

20 έως και 25 έτη 1,05

15 έως και 19 έτη 1,10

10 έως και 14 έτη 1,15

5 έως και 9 έτη 1,20

Μέχρι και 4 έτη 1,25

Για τα κτίρια που ανεγέρθηκαν προ του 1930 εφαρµόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,8, ενώ για τα κτίρια µε παλαιότητα άνω των εκατό (100) ετών εφαρµόζεται συ-

ντελεστής παλαιότητας 0,60.

γ) Συντελεστής Αποµείωσης Επιφάνειας (Σ.Α.Ε.) κτίσµατος, προκειµένου για κύριους χώρους ειδικών κτιρίων, ο οποίος εφαρµόζεται ανά κλιµάκιο επιφάνειας στο

οποίο αντιστοιχεί, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:

Κλιµάκιο Συντελεστής Επιφάνειας Αποµείωσης (µ2) Επιφάνειας

(Σ.Α.Ε.)

0 - 500 1,00

500,01 - 1.500 0,80

1.500,01 - 3.000 0,75

3.000,01 - 5.000 0,65

5.000,01-10.000 0,55

10.000,01 - 25.000 0,45

25.000,01- 50.000 0,35

50.000,01 και άνω 0,25

δ) Συντελεστής Ορόφου (Σ.Ο.), ο οποίος εφαρµόζεται για τον όροφο στον οποίο βρίσκεται το κτίσµα, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:

Όροφος Συντελεστής

Ορόφου

(Σ.Ο.)

Υπόγειο 0,98

Ισόγειο και 1ος 1,00

2ος και 3ος 1,01

4ος και 5ος 1,02

6ος και άνω 1,03

Σε περίπτωση που το κτίσµα εκτείνεται σε περισσότερους από έναν ορόφους, ως Συντελεστής Ορόφου λαµβάνεται εκείνος του υψηλότερου ορόφου.

Συντελεστής Ορόφου δεν εφαρµόζεται στα ειδικά κτίρια και τις µονοκατοικίες.

ε) Προκειµένου για µονοκατοικία, εφαρµόζεται Συντελεστής Μονοκατοικίας (Σ.Μ.), ο οποίος ορίζεται σε 1,02.

στ) Συντελεστής Πρόσοψης (Σ.Π.), ο οποίος ορίζεται σε 1 για µηδενικό αριθµό προσόψεων, σε 1,01 για κτίρια µε µία πρόσοψη και σε 1,02 για κτίρια µε δύο ή περισσότερες προσόψεις. Ο συντελεστής πρόσοψης δεν εφαρµόζεται στους βοηθητικούς χώρους και στα ειδικά κτίρια.

ζ) Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων (Σ.Β.Χ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,1.

η) Συντελεστής Ηµιτελών Κτισµάτων (Σ.Η.Κ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,4 και εφαρµόζεται στα ηµιτελή κτίσµατα, ανεξαρτήτως σταδίου κατασκευής, που: α) δεν είχαν ποτέ ηλεκτροδοτηθεί και είναι κενά ή β) ηλεκτροδοτούνται µε εργοταξιακό ηλεκτρικό ρεύµα, δεν είχαν ποτέ άλλη παροχή ρεύµατος πλην της εργοταξιακής και είναι κενά.

θ) Συντελεστής Ειδικών Κτιρίων (Σ.Ε.Κ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,5. Ο συντελεστής ειδικών κτιρίων δεν εφαρµόζεται όταν χρησιµοποιείται ο συντελεστής βοηθητικών χώρων. Για τα ειδικά κτίρια αγροτικής χρήσης, ο συντελεστής ειδικών κτιρίων και ο συντελεστής βοηθητικών χώρων ορίζεται σε µηδέν (0).

43. α. Ο κύριος φόρος για τα δικαιώµατα επί των κτισµάτων, εκτός των ειδικών κτιρίων, ισούται µε το γινόµενο της επιφάνειας, του βασικού φόρου, του συντελεστή παλαιότητας κτίσµατος, του συντελεστή ορόφου ή µονοκατοικίας, του συντελεστή πρόσοψης, του συντελεστή βοηθητικών χώρων και του συντελεστή ηµιτελούς κτίσµατος, κατά περίπτωση, ως εξής:

Φόρος = Επιφάνεια κτίσµατος (µ2) x ΒΦ x ΣΠΚ x ΣΟ ή ΣΜ x ΣΠ x ΣΒΧ (όπου εφαρµόζεται ) x ΣΗΚ (όπου εφαρµόζεται)

β. Προκειµένου για τα ειδικά κτίρια της παραγράφου 1γ του παρόντος άρθρου, ο κύριος φόρος ισούται µε το γινόµενο της επιφάνειας, του βασικού φόρου, του συντελεστή ειδικών κτιρίων, του συντελεστή παλαιότητας κτίσµατος, του συντελεστή αποµείωσης επιφάνειας, του συντελεστή βοηθητικών χώρων και του συντελεστή ηµιτελούς κτίσµατος, κατά περίπτωση, ως εξής:

Φόρος = Επιφάνεια κτίσµατος (µ2) x ΒΦ x ΣΕΚ x ΣΠΚ x ΣΑΕ x ΣΒΧ (όπου εφαρµόζεται) x ΣΗΚ

(όπου εφαρµόζεται) Β. Υπολογισµός κύριου φόρου για οικόπεδα και γήπεδα

Ο κύριος φόρος που αναλογεί στα δικαιώµατα επί των γηπέδων εντός σχεδίου πόλης ή οικισµού (οικόπεδα) ή των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού (γήπεδα) υπολογίζεται σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους.

1. Ειδικότερα, για τα οικόπεδα:

α) Το οικόπεδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου µε βάση τη µοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:

Μοναδιαία αξία (€/µ2) Φ.Ζ. Συντελεστής φόρου

(€/µ2)

0,01 - 2,00 01 0,003

2,01 - 4,00 02 0,006

4,01 - 6,00 03 0,010

6,01 - 10,00 04 0,015

10,01 - 14,00 05 0,023

14,01 - 20,00 06 0,030

20,01 - 50,00 07 0,060

50,01 - 75,00 08 0,120

75,01 - 100,00 09 0,150

100,01 - 150,00 10 0,200

150,01 - 200,00 11 0,300

200,01 - 300,00 12 0,450

300,01 - 400,00 13 0,600

400,01 - 500,00 14 0,800

500,01 - 600,00 15 1,000

600,01 - 700,00 16 1,300

700,01 - 800,00 17 1,500

800,01 - 900,00 18 1,700

900,01 - 1.000,00 19 1,900

1.000,01- 1.500,00 20 2,500

1.500,01- 2.000,00 21 3,000

2.000,01- 3.000,00 22 4,000

3.000,01- 4.000,00 23 6,000

4.000,01- 5.000,00 24 7,500

5.000,01+ 25 9,000

β) Η Μοναδιαία Αξία του οικοπέδου ανά τετραγωνικό µέτρο είναι ο λόγος της φορολογητέας αξίας του οικοπέδου προς τη συνολική επιφάνειά του.

γ) Η φορολογητέα αξία του οικοπέδου ισούται µε το γινόµενο του συντελεστή οικοπέδου, της συνολικής τιµής εκκίνησης του οικοπέδου, του συντελεστή πρόσοψης και της επιφάνειας του οικοπέδου. Για τον υπολογισµό της φορολογητέας αξίας, εφαρµόζονται τα εξής:

αα) Ο συντελεστής οικοπέδου (Σ.Οικ.), η συνολική τιµή εκκίνησης του οικοπέδου, καθώς και ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), για τον υπολογισµό της συνολικής τιµής εκκίνησης του οικοπέδου, λαµβάνονται όπως ορίζονται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, ανεξάρτητα αν ο συντελεστής δόµησης που ισχύει για τα ακίνητα είναι δια-

φορετικός από το Σ.Α.Ο.. Αν το οικόπεδο είναι δεσµευµένο για κοινωφελή χρήση, ο Σ.Α.Ο. είναι ίσος µε το συντελεστή δόµησης του Οικοδοµικού Τετραγώνου, όπως έχει καθοριστεί µε προεδρικό διάταγµα.

ββ) Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία δεν έχουν καθοριστεί µε τις αποφάσεις που προβλέπονται στο προηγούµενο εδάφιο, συντελεστής οικοπέδου

(Σ.Οικ.), συνολική τιµή εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), λαµβάνονται οι χαµηλότεροι Σ.Οικ., συνολική τιµή εκκίνησης του οικοπέδου και Σ.Α.Ο. της ζώνης µε τη χαµηλότερη τιµή ζώνης της οικείας Δηµοτικής Ενότητας, όπως ορίζονται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν.1249/1982. Αν δεν έχουν καθοριστεί τέτοιες ζώνες και

τέτοιοι συντελεστές στη Δηµοτική Ενότητα, λαµβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιµές του οικείου Δήµου, και, αν δεν έχουν καθοριστεί ούτε στο Δήµο, λαµβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιµές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

γγ) Ανάλογα µε την πρόσοψη εφαρµόζεται Συντελεστής Πρόσοψης (Σ.Π.), ως εξής: 1,00 για πρόσοψη σε µια µόνο οδό, 1,08 για προσόψεις σε δύο ή περισσότερες οδούς ή σε οδό και πλατεία και 0,80, αν δεν υπάρχει πρόσοψη σε οδό.

δ) Οικόπεδα, τα οποία είναι επιφάνειες που χρησιµοποιούνται για τον ελλιµενισµό αεροσκαφών, µε εξαίρεση τις επιφάνειες που χρησιµοποιούνται για τον ελλιµενισµό αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης ή είναι λωρίδες γης, στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές ή οικόπεδα έδρασης πύργων και γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ή βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δηµοσίων Ακινήτων του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) ή

εντός Σχεδίου Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης του ν. 4062/ 2012 (Α΄ 70) και στις δύο προηγούµενες περιπτώσεις µόνο µέχρι τη µεταβίβασή τους από το φορέα της επέν-

δυσης προς τρίτους, ή βρίσκονται εντός των ορίων των περιοχών που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4458/1965 (Α' 33) (Βιοµηχανικές Περιοχές), των άρθρων 1 και 29 του ν. 2545/1997 (Α΄ 254) (Βιοµηχανικές Επιχειρηµατικές Περιοχές) και του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) (Επιχειρηµατικά Πάρκα), εντάσσονται στην πρώτη φορολογική ζώνη.

ε) Αν στο οικόπεδο υπάρχει κτίσµα, η επιφάνεια του οικοπέδου για την οποία επιβάλλεται ο κύριος φόρος ισούται µε το υπόλοιπο της συνολικής επιφάνειας αφού αφαιρεθεί η επιφάνεια του οικοπέδου, η οποία αναλογεί στο συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου, µε βάση τη δόµηση η οποία έχει πραγµατοποιηθεί στο οικόπεδο, ως εξής:

5Επιφάνεια οικοπέδου για την οποία επιβάλλεται ΕΝ.Φ.Ι.Α. όταν υπάρχει κτίσµα = συνολική επιφάνεια οικοπέδου – επιφάνεια οικοπέδου που αναλογεί στο Σ.Α.Ο. µε βάση τη δόµηση που έχει πραγµατοποιηθεί.

Για το Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) που εφαρµόζεται ισχύουν όσα ορίζονται στην περίπτωση γ΄ (αα) της παραγράφου 1, µε εξαίρεση την περίπτωση που το κτίσµα έχει ηλικία εκατό (100) ετών ή µεγαλύτερη, οπότε θεωρείται ότι ο Σ.Α.Ο. έχει εξαντληθεί.

στ) Ο κύριος φόρος ισούται µε το γινόµενο της επιφάνειας και του συντελεστή φόρου, ως εξής:

Φόρος = Επιφάνεια οικοπέδου (µ2) x ΣΦ.

2. Ειδικότερα, για τα γήπεδα, ο κύριος φόρος προκύπτει από το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που καθορίζεται σε 0,001 του ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο (1 ευρώ

ανά στρέµµα) µε την εφαρµογή των συντελεστών θέσης, χρήσης, άρδευσης, απαλλοτρίωσης και του συντελεστή ύπαρξης κατοικίας, κατά περίπτωση, ως εξής:

α) Συντελεστής Θέσης (Σ.Θ.), ο οποίος ορίζεται ανάλογα µε τη θέση που αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική

Βασική Αξία (Α.Β.Α.) της Δηµοτικής Ενότητας στην οποία ανήκει το γήπεδο, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:

Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) Συντελεστής

(€/µ2) Θέσης

(Σ.Θ.)

0,1 - 0,49 1,0

0,5 - 0,99 1,1

1 - 1,99 1,2

2 - 2,99 1,3

3 - 4,99 1,5

5 - 6,99 1,7

7 - 9,99 2,0

10 - 14,99 2,3

15 - 19,99 2,5

20 + 3,0

Η ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) λαµβάνεται όπως ορίζεται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41Α του ν.1249/1982.

β) Συντελεστής Χρήσης (Σ.Χ.), ο οποίος ορίζεται ανάλογα µε τη χρήση του γηπέδου, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:

Χρήση γηπέδου Συντελεστής

Χρήσης (Σ.Χ.)

Δάσος ή δασική έκταση 0,1

Βοσκότοπος/Χέρσες µη καλλιεργήσιµες εκτάσεις 0,5

Καλλιέργειες (µονοετείς ή δενδροκαλλιέργειες/Αγρανάπαυση καλλιεργήσιµων εκτάσεων 2,0

Μεταλλείο - Λατοµείο 5,0

Υπαίθρια Έκθεση/Χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων και αναψυχής 8,0

γ) Συντελεστής Άρδευσης (Σ.Αρ.), ο οποίος ορίζεται σε 1,1.

δ) Συντελεστής Απαλλοτρίωσης, (Σ.Απ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,75.

ε) Συντελεστής Κατοικίας (Σ.Κ.), ο οποίος ορίζεται ίσος µε 5, αν υπάρχει κατοικία εντός του γηπέδου.

Αν ο φορολογούµενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώµενα, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε., ν.4172/2013, Α΄ 167), τέκνα της οικογένειάς του, δεν έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα της παραγράφου 2 του άρθρου 1 σε άλλη κατοικία, σύµφωνα µε τη δήλωση στοιχείων ακινήτων και τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, και η κατοικία που υπάρχει στο γήπεδο έχει επιφάνεια κύριων χώρων µικρότερη των εκα-

τόν πενήντα τετραγωνικών µέτρων (150 µ2), ο συντελεστής κατοικίας δεν εφαρµόζεται.

Ο συντελεστής κατοικίας εφαρµόζεται στη συνολική επιφάνεια του γηπέδου, χωρίς να αφαιρείται η επιφάνεια του κτίσµατος. Αν το γήπεδο έχει επιφάνεια άνω των δέκα χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων (10.000 µ2), ο συντελεστής εφαρµόζεται µέχρι και τις δέκα χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα.

ζ) Ο κύριος φόρος ισούται µε το γινόµενο της επιφάνειας του γηπέδου, του βασικού συντελεστή φορολογίας, του συντελεστή θέσης, του συντελεστή χρήσης, του συντελεστή άρδευσης, του συντελεστή απαλλοτρίωσης, και του συντελεστή κατοικίας, όπως προβλέπε-

ται, ως εξής:

Φόρος = Επιφάνεια γηπέδου (µ2) x ΒΣΦ x ΣΘ x ΣΧ x ΣΑρ x ΣΑπ (όπου εφαρµόζεται) x ΣΚ (όπου εφαρµόζεται).

η) Ειδικά, για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού,τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τον ελλιµενισµό αεροσκαφών, µε εξαίρεση τις επιφάνειες που χρησιµοποιούνται για τον ελλιµενισµό αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης, ή είναι λωρίδες γης στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές, ή εδαφοτεµάχια έδρασης πύργων και γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ή βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δηµοσίων Ακινήτων του ν. 3986/2011 ή εντός Σχεδίου Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης του ν. 4062/2012, και στις δύο προηγούµενες περιπτώσεις µόνο µέχρι τη µεταβίβασή τους από το φορέα της επένδυσης προς τρίτους, ή βρίσκονται εντός των ορίων των περιοχών που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4458/1965 (Βιοµηχανικές Περιοχές), των άρθρων 1 και 29 του ν. 2545/ 1997 (Βιοµηχανικές Επιχειρηµατικές Περιοχές) και του

άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Επιχειρηµατικά Πάρκα), ο κύριος φόρος ισούται µε το γινόµενο της επιφάνειας του γηπέδου επί το βασικό συντελεστή φορολογίας του

πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 5

Υπολογισµός του συµπληρωµατικού φόρου

1. Στην αξία των δικαιωµάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 επιβάλλεται συµπληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α., ο οποίος υπολογίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµενων παραγράφων του παρόντος.

2. Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συµπληρωµατικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στο µέρος της συνολικής αξίας των δικαιωµάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1, σύµφωνα µε τα κλιµάκια και τους συντελεστές

του παρακάτω πίνακα:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€) Συντελεστής

0,01 - 300.000 0,0%

300.000,01 - 400.000 0,1%

400.000,01 - 500.000 0,2%

500.000,01 - 600.000 0,3%

600.000,01 - 700.000 0,6%

700.000,01 - 800.000 0,7%

800.000,01 - 900.000 0,8%

900.000,01 -1.000.000 0,9%

Υπερβάλλον 1,0%

Στη συνολική αξία των δικαιωµάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 κατά το προηγούµενο εδάφιο δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωµάτων επί των γηπέδων ε-

κτός σχεδίου πόλης ή οικισµού σύµφωνα µε την παράγραφο Β.2 του παρόντος. Στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωµάτων επί των κτιρίων που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα οποία, έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα µνηµεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των τυχόν αναλογούντων σε αυτά ποσοστών των επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.

3. Για κάθε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, ο συµπληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται και υπολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωµάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και ισούται µε το πέντε τοις χιλίοις (5‰).

Στην, κατά το προηγούµενο εδάφιο, συνολική αξία δεν συµπεριλαµβάνεται, για τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.:

α) η αξία των δικαιωµάτων σε ακίνητα των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων που απαλλάσσονται και κατά το µέρος της οριζόµενης απαλλαγής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος,β) η αξία των δικαιωµάτων σε ακίνητα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των περιπτώσεων δ΄ της παραγράφου Β.1 και η΄ της παραγράφου Β.2 του άρθρου 4 του παρόντος,

γ) η αξία των δικαιωµάτων σε κτίσµατα της παραγράφου Α.1 του άρθρου 4 του παρόντος, καθώς και σε οικόπεδα και γήπεδα των παραγράφων Β.1 και Β.2, εφόσον

αυτά ιδιοχρησιµοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειµένου εργασιών. Ειδικά, για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις β΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του άρθρου 3 του παρόντος και τις Ανώνυµες Εταιρείες Επενεδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) του ν. 2778/1999, ο συµπληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται µε δύο και µισό τοις χιλίοις (2,5‰) επί της συνολικής αξίας των δικαιωµάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 για τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιµοποιούν.

4. Κατά τα λοιπά, για τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού φόρου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3842/2010, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 6

Προσδιορισµός Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και χρόνος υποβολής δήλωσης

1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. προσδιορίζεται µε πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου που εκδίδεται από τη Φορολογική Διοίκηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Κώδικα

Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170).

2. Για τον προσδιορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2014 λαµβάνονται υπόψη οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων που προβλέπονται στο άρθρο 23 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312):

αα) για τα φυσικά πρόσωπα, οι δηλώσεις των ετών 2005 έως και 2014 και

ββ) για τα νοµικά πρόσωπα, οι δηλώσεις των ετών 2013 και 2014.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις δηλώσεις αυτές αποτελούν τη «Δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.» έτους 2014, η οποία συντίθεται µηχανογραφικά από τη Γενική Γραµµατεία

Δηµοσίων Εσόδων και χρησιµοποιείται ως βάση για τον προσδιορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α..

3. Για τον προσδιορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α.. κάθε επόµενου του 2014 έτους, λαµβάνεται η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. µε τα στοιχεία των ακινήτων του προηγούµενου έτους µε τις

µεταβολές που επήλθαν. Για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη µεταβολή στα δικαιώµατα της παραγράφου 2του άρθρου 1, από 1.1.2014 και εφεξής, ο φορολογούµενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης µεταβολής στα παραπάνω δικαιώµατα.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 του παρόντος.

Άρθρο 7

Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωµής φόρου 1. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης χορηγείται έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) στον φορολογούµε-

νο, τον ή την σύζυγο και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βεβαιώθηκε στα παραπάνω πρόσωπα, αν διαπιστώνεται οικονοµική αδυναµία πληρωµής της συνολικής οφειλής για το οικείο έτος.

Η παραπάνω έκπτωση χορηγείται για τον οφειλόµενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. κάθε έτους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα του προηγούµενου φορολογικού έτους, σύµφωνα µε τις

διατάξεις του Κ.Φ.Ε., δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ, προσαυξηµένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώµενο µέλος,

β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισµάτων στα οποία κατέχουν δικαιώµατα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, ο ή η σύ-

ζυγος και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του, λαµβανοµένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά µέτρα (150 µ2) και

γ) ο φορολογούµενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται µε ληξιπρόθεσµες οφειλές που δεν έχουν ρυθµιστεί προς το Δηµόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταµεία.

72. Η έκπτωση της προηγούµενης παραγράφου ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα του προηγούµενου φορολογικού έτους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες

(12.000) ευρώ, προσαυξηµένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώµενο µέλος,

β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισµάτων στα οποία κατέχουν δικαιώµατα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, ο ή η σύ-

ζυγος και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του, λαµβανοµένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά µέτρα (150 µ2),

γ) ο φορολογούµενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται µε ληξιπρόθεσµες οφειλές που δεν έχουν ρυθµιστεί προς το Δηµόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταµεία και δ) ο αριθµός των εξαρτώµενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούµενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

3. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης µπορεί να χορηγείται αναστολή πληρωµής του φόρου σε νοµικά πρόσωπα. Η αναστολή πληρωµής χορηγείται για τον οφειλόµενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ενός έτους και µπορεί να επαναχορηγηθεί µέχρι τρεις φορές εντός διαστήµατος δέκα (10) ετών από τη χορήγηση της πρώτης αναστολής. Για τη χορήγησή της πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) ο συνολικός κύκλος εργασιών του νοµικού προσώπου, κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου,

β) ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο, έχει παρουσιάσει µείωση άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση µε το προηγούµενο

προς αυτό φορολογικό έτος, και γ) το νοµικό πρόσωπο δεν έχει ή δεν ευθύνεται για ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το Δηµόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταµεία.

4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης, οι διαδικασίες χορήγησης της αναστολής πληρωµής και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8

Πληρωµή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου µήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορι-

σµού φόρου, ή σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις, καθεµιά από τις οποίες δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισµού φόρου και η τελευταία δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Δεκεµβρίου του ίδιου έτους.

2. Ειδικότερα, θέµατα σχετικά µε τον τρόπο καταβολής του φόρου καθορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Άρθρο 9

Συµπλήρωση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4174/2013 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:

«ε) ο τύπος και το περιεχόµενο (πληροφορίες και στοιχεία) του εκκαθαριστικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η διαδικασία και τα δικαιολογητικά χορήγησης των απαλλαγών, η διαδικασία

σύνθεσης και διόρθωσης της δήλωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. »

2. Μετά το άρθρο 54 του ν. 4174/2013 προστίθεται νέο άρθρο 54Α που έχει ως εξής:

«Άρθρο 54Α

Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

1. Είναι αυτοδικαίως άκυρη κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία µε την οποία συστήνονται, µεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή µεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε

αιτία δικαιώµατα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωµα προσηµείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν µνηµονεύεται και δεν επισυνάπτεται από το συµβολαιογράφο στο συµβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, µε το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο, µε τα ίδια στοιχεία, περιλαµβάνεται στη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούµενος έχει καταβάλει, ή νόµιµα απαλλαγεί από τον

ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριµένο ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσµες δόσεις, έχει ρυθµίσει ή έχει νόµιµα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα πέντε (5) προηγούµενα έτη. Αυτοδικαίως άκυρος είναι ο συµβολαιογραφικός τίτλος και για τη σύνταξη κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασµού.

2. Οι φύλακες µεταγραφών και οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη µεταγραφή ή την καταχώρηση στα κτηµατολογικά βιβλία συµβολαιογραφικού εγγράφου, µε το οποίο συστήνονται, µεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή µεταβιβάζονται από οποιαδήποτε αιτία δικαιώµατα επί ακινήτου ή παρέ-

χεται δικαίωµα προσηµείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν µνηµονεύεται και δεν επισυνάπτεται το πιστοποιητικό της προηγούµενης παραγράφου. Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει και για τη µεταγραφή ή καταχώρηση της κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασµού, καθώς και για τη µεταγραφή ή καταχώρηση της αποδοχής κληρονοµιάς.

3. Εάν δεν είναι δυνατή η επισύναψη στο συµβολαιογραφικό έγγραφο του πιστοποιητικού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού για τα πέντε (5) προηγούµενα της µεταβίβασης έτη, επισυνάπτεται για τα υπόλοιπα έτη το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) µε το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο, µε τα ίδια στοιχεία, περιλαµβάνεται στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.), καθώς και ότι ο φορο8λογούµενος έχει καταβάλει το Φ.Α.Π. για το συγκεκριµένο ακίνητο και ότι έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσµες δόσεις του Φ.Α.Π. ή έχει ρυθµίσει το Φ.Α.Π. για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα προηγούµενα έτη.

4. Επιτρέπεται η σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου και πριν την εξόφληση του οφειλόµενου φόρου των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος, µε την προϋπόθεση

ότι επί των οικείων πιστοποιητικών αναγράφεται το συνολικά οφειλόµενο ποσό κύριων και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων, για το συγκεκριµένο ακίνητο, το οποίο υποχρεούται να αποδώσει, επί ποινή ακυρότητας του συµβολαίου, ο συµβολαιογράφος µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργασίµων ηµερών από τη σύνταξή του. Για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής, το καταβληθησόµενο τίµηµα δεν µπορεί να υπολείπεται του οφειλόµενου ποσού. Κατά τη µεταγραφή ή την καταχώρηση του συµβολαιογραφικού εγγράφου στα κτηµατολογικά γραφεία οι φύλακες µεταγραφών και οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη µεταγραφή ή την καταχώρηση, αν δεν προσκοµισθεί κυρωµένο αντίγραφο του αποδεικτικού εξόφλησης του οφειλόµενου ποσού.

5. Είναι απαράδεκτη η συζήτηση εµπράγµατης αγωγής ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ενώπιον δικαστηρίου ή δηµόσιας αρχής από υπόχρεο στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. επί ακινήτου,

αν δεν προσκοµισθεί µέχρι τη συζήτησή της, κατά περίπτωση, το πιστοποιητικό των παραγράφων 1 ή 3 του άρθρου αυτού.

6. Οι συµβολαιογράφοι, οι φύλακες µεταγραφών και οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, υπόκεινται σε πρόστιµο που ορίζεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, για κάθε παράβαση. Το πρόστιµο αυτό επιβάλλεται µε πράξη της Φορολογικής Διοίκησης.

7. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο (πληρο-

φορίες και στοιχεία) του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η διαδικασία χορήγησής του και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»

3. Στο άρθρο 50 του ν. 4174/2013 οι υφιστάµενες παράγραφοι 5 και 6 αναριθµούνται, αντιστοίχως, σε 7 και 8 και προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και 6, ως εξής:

«5. Οι νόµιµοι εκπρόσωποι των υπόχρεων σε ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων, ο εκκαθαριστής ή προσωρινός διαχειριστής νοµικού προσώπου, που έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή βρίσκεται κάτω από αναγκαστική διαχείριση, ευθύνονται σε ολόκληρο, µαζί µε τους υπόχρεους, για την πληρωµή των τόκων και προστίµων που οφείλονται σε δικές τους πράξεις ή παραλείψεις.

6. Οι τελευταίοι κύριοι ή ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές ή επιφανειούχοι των ακινήτων ευθύνονται σε ολόκληρο µαζί µε τους υπόχρεους για την πληρωµή του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

που βαρύνει το δικαίωµα που απέκτησαν. Τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωµα να προσφύγουν στη διαδικασία του άρθρου 63 του παρόντος εντός εξήντα (60) ηµερών από

την κοινοποίηση µε συστηµένη επιστολή της οικείας πράξης της Φορολογικής Διοίκησης.»

Άρθρο 10

Εξόφληση φόρου

Στο τέλος του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«8. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης επιτρέπεται η εξόφληση του συνόλου ή µέρους οφειλοµένου φόρου από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναµία να τον καταβάλει µε µετρητά, µετά από αίτησή του, µε µεταβίβαση σε τρίτον της πλήρους κυριότητας του ακινήτου και ταυτόχρονη εκχώρηση της απαίτησης καταβολής του τιµήµατος ή µέρους αυτού στο Ελληνικό Δηµόσιο. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία εξόφλησης του φόρου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.»

Άρθρο 11

Μείωση φόρου µεταβίβασης ακινήτων

1. Η περίπτωση Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1587/1950 (A΄ 294) αντικαθίσταται ως εξής:

«Γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση σε τρία τοις εκατό (3%) επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου.»

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για µεταβιβάσεις που διενεργούνται από την 1.1.2014.

Άρθρο 12

Συµπλήρωση διατάξεων του ν. 3427/2005 σχετικά µε την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 23 του

ν. 3427/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κάθε είδους νοµική οντότητα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, το οποίο έχει την 1η Ιανουαρίου εµπράγµατο

δικαίωµα πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας, επικαρπίας, οίκησης και επιφάνειας επί του ακινήτου, καθώς και εµπράγµατο ή ενοχικό δικαίωµα αποκλειστικής  χρήσης θέσης στάθµευσης, βοηθητικού χώρου και κολυµβητικής δεξαµενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο  τµήµα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθηµα των παραπάνω εµπραγµάτων δικαιωµάτων, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων. Την ίδια υποχρέωση έχουν τα παραπάνω πρόσωπα όταν νέµονται ακίνητα χωρίς τη συναίνεση φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.»

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/

2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τη συµπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων λαµβάνεται υπόψη η πραγµατική κατάσταση του ακινήτου. Η πραγµατική κατάσταση του ακινήτου προκύπτει από την οριστική εγγραφή στο κτηµατολογικό γραφείο.

Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης. Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης, λαµβάνονται

υπόψη τα στοιχεία της πραγµατικής κατάστασης του ακινήτου. Αν η πραγµατική επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει αυτή που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηµατολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην 9άδεια οικοδοµής ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του ακινήτου, λαµβάνεται υπόψη η πραγµατική επιφάνεια και η πραγµατική χρήση του ακινήτου.»

3. Η περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 23 του

ν. 3427/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«η) τους δικαιούχους ακινήτου από το Δηµόσιο ή τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας ή Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν παραλάβει αυτά

χωρίς οριστικά παραχωρητήρια.»

4. Μετά την περίπτωση ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 23

του ν. 3427/2005 προστίθεται περίπτωση ιδ΄ ως εξής:

«ιδ) τον κάτοχο ακινήτου που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεσή του.»

5. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε εφαρµογή του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 ισχύουν µέχρι την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 18 του ν. 4174/2013 αποφάσεων του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.

Άρθρο 13

Μεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του ν. 3842/2010, µε την εξαίρεση του άρθρου 32 του ίδιου νόµου.

2. Οι καταργούµενες διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και µετά την 1η Ιανουαρίου

2014 :

α) Σε υποθέσεις φόρου ακίνητης περιουσίας, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε µέχρι την κατάργησή τους.

β) Στις υποθέσεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, όπου ρητά ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

3. Η παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 τροποποιείται ως εξής:

α. Στο πρώτο εδάφιο µετά τις λέξεις «φυσικών προσώπων» προστίθενται οι λέξεις «, νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων».

β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται µε δύο νέα εδάφια ως εξής:

«Αν το οικόπεδο είναι δεσµευµένο για κοινωφελή χρήση ο Σ.Α.Ο. είναι ίσος µε το συντελεστή δόµησης του οικοδοµικού τετραγώνου, όπως έχει καθοριστεί µε προεδρικό διάταγµα.

Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία δεν έχουν καθοριστεί µε τις αποφάσεις που προβλέπονται στην προηγούµενη περίπτωση, συντελεστής οικοπέδου (Σ.Οικ.), συνολική τιµή εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), λαµβάνονται οι κατώτεροι αντίστοιχοι συντελεστές Σ.Οικ., συνολική τιµή εκκίνησης του οικοπέδου και Σ.Α.Ο. της ζώνης µε τη χαµηλότερη τιµή ζώνης της οικείας Δηµοτικής Ενότητας, όπως ορίζονται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν. 1249/1982. Αν δεν έχουν καθοριστεί τέτοιες ζώνες και τέτοιοι συντελεστές στη Δηµοτική Ενότητα, λαµβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιµές του οικείου Δήµου, και, αν δεν έχουν καθοριστεί ούτε στο Δήµο, λαµβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιµές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.»

4. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 32 του ν. 3842/ 2010, η υφιστάµενη παράγραφος 7 αναριθµείται σε παράγραφο 8 και προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Η αξία του γηπέδου εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού είναι το γινόµενο του αθροίσµατος της βασικής αξίας και της οικοπεδικής αξίας επί τους συντελεστές συνιδιοκτησίας, πρόσοψης, απόστασης από θάλασσα και απαλλοτρίωσης, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της υπ’αριθµ. 1144814/26361/30.12.1998 (Β΄ 1328) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982.

7.1 Ειδικά, η οικοπεδική αξία, εφαρµόζεται αποκλειστικά για αγροτεµάχια τα οποία έχουν πρόσωπο σε Εθνική ή Επαρχιακή οδό ή απέχουν µέχρι και οκτακόσια (800) µέτρα από τη θάλασσα. Η οικοπεδική αξία ορίζεται ως το γινόµενο της αρχικής οικοπεδικής αξίας, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ. 1144814/26361/30.12.1998 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, του µεγέθους των κτισµάτων και του συντελεστή κατηγορίας κτίσµατος.

7.2 Ο συντελεστής κατηγορίας κτίσµατος ορίζεται ανάλογα µε το είδος του κτίσµατος ως εξής:

α) 1, όταν επί του αγροτεµαχίου υφίσταται κατοικία ή µονοκατοικία,

β) 0,4, όταν επί του αγροτεµαχίου υφίσταται αποθήκη ή γεωργικό ή κτηνοτροφικό κτίσµα,

γ) 0,6, όταν επί του αγροτεµαχίου υφίσταται αποκλειστικά άλλης κατηγορίας κτίσµα, πλην των περιπτώσεων α΄ και β΄,

δ) 0,6, όταν επί του αγροτεµαχίου υφίστανται κτίσµατα κατοικίας και αποθήκης,

ε) 0,5 όταν επί του αγροτεµαχίου υφίστανται κτίσµατα αποθήκης, καθώς και οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας κτίσµατα πλην κατοικιών ή µονοκατοικών, στ) 0,65 όταν επί του αγροτεµαχίου υφίστανται κτίσµατα κατοικιών ή µονοκατοικιών και άλλης κατηγορίας

κτισµάτων πλην αποθηκών, ζ) 1, όταν επί του αγροτεµαχίου υφίσταται κτίσµα για

τα οποία δεν προκύπτει η κατηγορία τους από τη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

7.3 Για τον υπολογισµό της αξίας δασών και δασικών εκτάσεων ισχύουν ανάλογα τα οριζόµενα στην παράγραφο αυτή, µη εφαρµοζοµένων διατάξεων του ν. 998/

1979 (Α΄ 289).»

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος µε τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 32 του ν. 3842/ 2010 εφαρµόζονται αποκλειστικά για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α..

6. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1, του άρθρου 259 του

ν. 3852/2010 αντικαθίσταται από 1.1.2014, ως εξής:

«γ) τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) σε ποσοστό 11,3% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού.»

 

 

Mpotsis Real Estate οn Facebook

Κτηματομεσιτική Κ.Μπότσης

 

 


Λεωφόρος Μαρκοπούλου (Google maps)

Ωρωπός   Τ.Κ 19015
Τηλ:2295039607

Fax:2295039608

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

www.mpotsis.gr

Μέλος του συλλόγου Μ.Α.Σ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 067058303000Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


 

 

,фото,белые , синие крыши ,стоимость ,цены,дом , oropos,botsis,günstige,haus,immobilien verkaufen ,griechenland,meerblick,Оропосского,Оропос,вилла ,греции ,купить, моря,продажа,цена,квартиры, недорого, на побережье,стоимость, дешевые ,афины,покупка ,дома ,греции, моря,botsis real estate,immobilien  griechenland kaufen,hauschen,黄金签证物业| 访问希腊,

Copyright © 2019 Κτηματομεσιτική Κ. Μπότσης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.